Tietosuojaseloste - Kuluttajatutkimukset ja asiakasyhteisöt

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (679/2016) mukainen tietosuojaseloste.

Rekisterinpitäjän ja valvontaviranomaisen yhteystiedot Rekisterinpitäjä:
Tietoykkönen Oy
Y-tunnus 2343157-5
Aholaidantie 3
40320 Jyväskylä
+358 14 622 000
Valvontaviranomainen:
Tietosuojavaltuutetun toimisto
Käyntiosoite: Ratapihantie 9, 6. krs. 00520 HELSINKI
Postiosoite: PL 800 00521 HELSINKI
Vaihde: 029 56 66700
Sähköposti: tietosuoja@om.fi
Rekisteriasioista vastaava henkilö Keskisuomalainen Oyj:n tietosuojavastaava
Aholaidantie 3
40320 Jyväskylä
+358 14 622 000
Rekisterin nimi Tietoykkösen kuluttajatutkimusrekisteri
Henkilötietojen käsittelyn peruste ja tarkoitus  Henkilötietojen käsittely perustuu sopimukseen tai Tietoykkönen Oy:n oikeutettuun etuun. Rekisteriä käytetään mielipidetutkimuksien tekemiseen. Tutkimusrekisteriin lupautuneille ihmisille lähetetään aika ajoin kutsuja tutkimuksiin. Tutkimuksia voidaan tehdä Tietoykkönen Oy:n asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden, tai Tietoykkönen Oy:n toimeksiannosta
Rekisterin tietosisältö Rekisteri sisältää rekisteröityjen

  • yhteystiedot (nimi, osoite, sähköpostiosoite)
  • demografiatiedot (syntymäaika, sukupuoli, koulutus, asema, perheen koko ym.)  sekä
  • vastausaktiivisuuteen liittyvät tiedot.

Rekisteröidyiltä voidaan tallentaa myös muita rekisteröidyn kiinnostuksenkohteisiin ja elintapoihin liittyviä tietoja rekisteröidyn omalla suostumuksella.

Säännönmukaiset tietolähteet Rekisterin tietolähteenä on rekisteröitymisen yhteydessä rekisteröidyiltä kysytyt tiedot. Tietoja voidaan myös päivittää myöhempänä ajankohtana rekisteröidyn suostumuksella.
Säännönmukaiset tietojen luovutukset Rekisterinpitäjä luovuttaa rekisteröityjen henkilötietoja asiakkaille ja yhteistyökumppaneille vain tilastollisesti työstetyssä muodossa, niin että yksittäisen rekisteröidyn henkilöllisyyttä ei ole mahdollista niistä päätellä.
Säännönmukainen tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle Rekisterinpitäjä ei luovuta tietoja EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
Rekisterin suojauksen periaatteet ja tietojen säilytysaika a) Manuaalinen aineisto

Rekisteriin ei liity manuaalista aineistoa

b) Sähköisesti tallennetut tiedot

Yksittäisten rekisteröityjen henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina, eikä niitä luovuteta kolmansille osapuolille sellaisessa muodossa, että yksittäisen rekisteröidyn henkilöllisyys olisi mahdollista saada selville. Tietoverkko ja laitteisto jolla rekisteri sijaitsee ja joilla tietoja käsitellään on suojattu palomuurilla ja salasanoilla.

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin henkilötiedon käyttötarkoituksen vuoksi on tarpeellista.

Tarkastusoikeus Rekisteröidyllä on oikeus saada pyynnöstä tietää, mitä tietoja hänestä on rekisteröity Tietoykkösen rekisteriin.
Oikeus vaatia tiedon korjaamista Rekisteröity voi vaatia, että virheelliset henkilötiedot oikaistaan.
Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet Rekisteröity antaa Tietoykkönen Oy:lle oikeuden kerätä, tallettaa ja käsitellä itseään koskevia tietoja markkina- ja mielipidetutkimusta varten. Rekisteröidyllä on koska tahansa oikeus kieltää tietojensa käsittely ja vaatia poistamista ilmoittamalla tästä rekisterinpitäjälle. Kirjallinen tarkastus-/oikaisupyyntö tulee toimittaa sähköpostilla, kirjeellä tai henkilökohtaisesti rekisteriasioiden yhteyshenkilölle. Tarvittaessa voimme pyytää lisätietoja tarkastuspyynnön esittäjän henkilöllisyyden vahvistamiseksi.
Yhteydenotot Edellä mainitut tiedustelut ja kiellot tulee toimittaa osoitteeseen vastaukset@tietoykkonen.fi


Tietoykkönen on osa Keskisuomalainen-konsernia. N
oudatamme ESOMARin (European Society for Opinion and Marketing and Reseach) sääntöjä ja ohjeita.
Olemme laatusertifioitu yritys (ISO 20252). Tietosuojalauseke
Meille töihin? Jätä avoin hakemus Tietoykköselle konsernimme verkkosivuilla www.keskisuomalainen.com/rekry

Tietoykkönen Oy

Aholaidantie 3
40320 Jyväskylä

 

Tietoykkönen Facebookissa

Anna nimesi.
Anna toimiva puhelinnumero.
Kirjoita viestisi.