Tietosuojaseloste

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (679/2016) mukainen tietosuojaseloste.

Rekisterinpitäjän ja valvontaviranomaisen yhteystiedot Rekisterinpitäjä:
Tietoykkönen Oy
Y-tunnus 2343157-5
Aholaidantie 3, 40320 Jyväskylä
Puhelin: +358 14 622 000
Sähköposti: info@tietoykkonen.fi
Valvontaviranomainen:
Tietosuojavaltuutetun toimisto
Käyntiosoite: Ratapihantie 9, 6. krs. 00520 HELSINKI
Postiosoite: PL 800 00521 HELSINKI
Vaihde: 029 56 66700
Sähköposti: tietosuoja@om.fi
Tietosuojavastaava Keskisuomalainen Oyj:n tietosuojavastaava
Aholaidantie 3, 40320 Jyväskylä
Puhelin: +358 14 622 000
Rekisterin nimi Tietoykkösen kuluttajatutkimusrekisteri
Henkilötietojen käsittelyn peruste ja tarkoitus  Käsittelyn tarkoituksena on markkinointi-, mielipide- ja yhteiskuntatutkimusten tekeminen. Henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen osallistua tutkimukseen tai tutkimuspaneelia koskevaan sopimukseen.

Siltä osin kuin Tietoykkönen tekee tutkimuksia yritysasiakkaan toimeksiannosta ja lukuun, se käsittelee vastaajien tietoja henkilötietojen käsittelijänä. Tietoykkönen käsittelee tällöin rekisterinpitäjänä tutkimuksia tilanneiden yritysten yhteyshenkilöiden henkilötietoja. Käsittely perustuu sopimukseen tutkimuksen toteuttamisesta.

Lisäksi Tietoykkönen voi käyttää yritysten yhteyshenkilöiden tietoja markkinoidakseen tutkimuspalveluitaan. Tällöin käsittely perustuu oikeutettuun etuun. Ottaen huomioon Tietoykkösen intressin kertoa palveluistaan, käsiteltävien tietojen luonne sekä rekisteröityjen vaikutusmahdollisuudet, Tietoykkönen katsoo, ettei käsittely ole ristiriidassa rekisteröidyn perusoikeuksien tai -vapauksien kanssa. Rekisteröity voi milloin tahansa vastustaa käsittelyä.

Rekisterin tietosisältö Rekisteri sisältää tutkimuksiin vastanneiden:

  • yhteystiedot (nimi, osoite, sähköpostiosoite)
  • demografiatiedot (syntymäaika, sukupuoli, koulutus, asema, perheen koko tms.)  sekä
  • vastausaktiivisuuteen liittyvät tiedot.

Yrityksen edustajien osalta rekisteri voi myös sisältää yritysten yhteystiedot (toimipaikan nimi, sijaintikunta, toimiala, puhelinnumero).

Lisäksi rekisteri sisältää rekisteröidyn tutkimuksiin antamia vastauksia. Vastaukset anonymisoidaan niin pian kuin mahdollista, eikä niitä voida tämän jälkeen enää yhdistää rekisteröityyn.

Säännönmukaiset tietolähteet Rekisterin tietolähteenä on Tietoykkösen tutkimuksiin vastannut rekisteröity.

Yritysasiakkaiden yhteyshenkilöiden henkilötietojen tietolähteenä on rekisteröity tai hänen työnantajansa taikka julkiset tietolähteet, kuten yritysten nettisivut.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset Rekisterinpitäjä luovuttaa rekisteröityjen henkilötietoja asiakkaille ja yhteistyökumppaneille vain tilastollisesti työstetyssä muodossa, niin että yksittäisen rekisteröidyn henkilöllisyyttä ei ole mahdollista niistä päätellä.

Jos Tietoykkösen liiketoiminta myydään tai yritys fuusioidaan, voidaan rekisteröityjen henkilötietoja luovuttaa ostajille ja niiden neuvonantajille. Lisäksi yritysten yhteyshenkilöiden henkilötietoja saatavien perimiseksi tai mahdollisten oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.

Säännönmukainen tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle Tietoykkönen Oy ei säännönmukaisesti luovuta tai siirrä tietoja EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle eikä kolmansille osapuolille.
Rekisterin suojauksen periaatteet Tietoykkönen Oy:n käyttämät rekisterit ovat teknisesti ja asiaan kuuluvalla tavalla suojattuja estämään laittoman pääsyn niihin. Rekisterin fyysiseen sijaintipaikkaan pääsy edellyttää kulkulupaa/avaimia yrityksen tiloihin. Yksittäiset yritys- ja henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee ja joilla tietoja käsitellään, on suojattu palomuurilla ja salasanoilla.
Tietojen säilytysaika Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin henkilötiedon käyttötarkoituksen vuoksi on tarpeellista. Yksittäiset tutkimusvastaukset anonymisoidaan tutkimuksen päätyttyä.
Potentiaalisten yritysasiakkaiden yhteyshenkilöiden tietoja käsitellään niin kauan kuin rekisteröity ei ole kieltäytynyt markkinoinnista.Tiedot pyritään pitämään ajantasaisina ja virheettöminä päivittämällä rekisterin sisältöä säännöllisesti. Rekisteröity voi myös itse vaikuttaa tietojen säilytysaikaan alla kuvattujen valintojen kautta.Noudatamme lakisääteisiä velvoitteita tietojen säilyttämisessä.
Rekisteröidyn oikeudet Rekisteröidyllä on seuraavat tietosuojalainsäädännössä turvatut oikeudet:

  • Oikeus saada tietoihin pääsy: Rekisteröidyllä oikeus saada pyynnöstä tietää, mitä tietoja hänestä on rekisteröity Tietoykkösen tutkimusrekisteriin.
  • Oikeus oikaista tiedot: Rekisteröity voi vaatia, että virheelliset henkilötiedot oikaistaan.
  • Oikeus tietojen poistamiseen: Rekisteröidyllä on koska tahansa oikeus kieltää tietojensa käsittely ja vaatia tietojensa poistamista ilmoittamalla tästä rekisterinpitäjälle.
  • Oikeus tietojen siirtämiseen: Rekisteröity voi halutessaan saada siirretyksi toimittamansa henkilötiedot, joita käsitellään automaattisesti suostumuksen tai sopimuksen perusteella.
  • Oikeus vastustaa ja rajoittaa käsittelyä: Rekisteröity voi vastustaa käsittelyä, joka perustuu oikeutettuun etuun. Esimerkiksi tällaisessa tilanteessa käsittelyä rajoitetaan siksi ajaksi, kun arvioidaan perusteita vastustaa käsittelyä. Käsittelyä voidaan rajoittaa myös mm. silloin, kun rekisteröity kiistää henkilötietojen paikkansapitävyyden, jolloin käsittelyä rajoitetaan ajaksi, jonka kuluessa tietojen paikkansapitävyys varmistetaan.
  • Oikeus peruttaa suostumus: Rekisteröity voi peruuttaa antamansa suostumuksen.
  • Oikeus tehdä valitus: Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus viranomaiselle, mikäli hän katsoo, että hänen tietojaan on käsitelty voimassaolevan tietosuojalainsäädännön vastaisesti. Valvontaviranomaisen yhteystiedot löytyvät tämän tietosuojaselosteen alusta.

Oikeuksien käyttämistä koskeva kirjallinen pyyntö tulee toimittaa sähköpostilla, kirjeellä tai henkilökohtaisesti rekisteriasioiden yhteyshenkilölle. Yhteystiedot löytyvät tämän tietosuojaselosteen alusta. Tarvittaessa voimme pyytää lisätietoja tarkastuspyynnön esittäjän henkilöllisyyden vahvistamiseksi.

Tietoykkönen on osa Keskisuomalainen-konsernia. Kuulumme Suomen Markkinatutkimusliittoon ja
noudatamme ESOMARin (European Society for Opinion and Marketing and Reseach) sääntöjä ja ohjeita.
Olemme laatusertifioitu yritys (ISO 20252). Tietosuojalauseke
Meille töihin? Jätä avoin hakemus Tietoykköselle konsernimme verkkosivuilla www.keskisuomalainen.com/rekry